سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد دامغ
احمد مهدوی میقان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
هادی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد دامغ

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی بین شوری آب و خاک با محتوای مواد جامد محلول و مزه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار بر روی دو رقم خربزه در منطقه بیارجمند شاهرود انجام شد. در این مطالعه دو صفت محتوای مواد جامد محلول و مزه بر روی پنج میوه از هر کدام از ارقام و در هر کدام ازپنج مکان اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین پنج نمونه استفاده شد. پس از استاندارد کردن داده ها، تجزیه همبستگی بر روی صفات انداره گیری شده از میوه و هدایت الکتریکی، شوریpH و دمای آب آبیاری انجام شد. بر اساس همبستگی ها مهمترین صفات موثر بر مزه میوه عبارت از محتوای مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، شوری pH و دمای آب آبیاری، طول میوه، و ضخامت گوشت بود.