سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفرعلی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – اعضاء هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا احتشامی – دانشگاه گیلان
منوچهر طاهری مازندرانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

از آنجایی که ارتباط بین خاک و موقعیت آبی گیاهان بر فرایندهای رشد و نمو، تکثیر و متابولیسم گیاهان موثر است، به منظور بررسی عکس العمل لاین های امید بخش جو به تنش خشکی، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزیو منابع طبیعی ، واقع در شهر ورامین به صورت کرت خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. فاکتور های مورد مطالعه در این تحقیق شامل سطوح آبیاری در کرت های اصلی و لاین های امید بخش جو در کرت های فرعی بوده است فاکتور آبیاری در ۲ سطح و عبارت بودند از a1آبیاری نرمال مزرعه تا انتهای دوره رشد گیاه به عنوان تیمار شاهد (بدون تنش a2 قطع آبیاری مزرعه در مرحله ۵۰ درصد گلدهی به عنوان شرایط تنش خفیف. فاکتور فرعی در این آزمایش نیز شامل ۱۹ لاین امید بخش جو و رقم یوسف به عنوان شاهد بوده است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف تنش آبی در تمامی صفات بجز قطر ساقه اختلاف معنی دار وجود دارد. علاوه بر این بین ارقام از نظر صفت شاخص برداشت محصول اخنتلاف آماری مشاهده نگردید. نتایج همبستگی ساده بین صفات اندازه گیری شده و عملکرد در دو شرایط تنش و آبیاری نرمال نشان داد که تحت شرایط نرمال آبیاری تاثیر گذارترین صفت بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تحت شرایط تنش خشکی، تعداد دانه در سنبله بوده است. بررسی همبستگی شاخص های تحمل به تنش و عملکرد دانه در دو شرایط نرمال و تنش انتهای دوره نیز نشان داد که بیشترین همبستگیرتبه ای مثبت بین شاخص هایSTI و GMPو همچنین بین دو شاخصSSI و TOL و بیشترین همبستگی منفی بین شاخصهای STI و GMP باSSIو همچنین شاخص های TOL با STI و GMP 0/22- وجود دارد.