سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهناز واعظی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست،دانشکده محیط زیست و انرژی،واحد علوم تح
نبی اله منصوری – استاد یار،گروه مهندسی محیط زیست و انرژی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آ
الهام قنادی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست،دانشکده محیط زیست و انرژی،واحد علوم و ت
یونس قاسمی – پزشک عمومی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

چکیده:

آلودگی هوا یکی از مسائلی است که ایران و بخصوص کلانشهر تهران با آن مواجه است لذا دراین تحقیق به چگونگی تغییرات میانگین ماهانه و سالانه PM10 مقطع زمانی پنج ساله ۱۳۸۷-۱۳۸۳ فصول پاییز و زمستان و تاثیر باد برروی تغییرات غلظت PM10 در شهر تهران در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان محیط زیست پرداخته شده است با توجه به مکان استقرار ایستگاه ها محدوده مورد مطالعه به سه منطقه ترافیکی سبک، متوسط و شدید تقسیم گردید جهت آنالیز همبستگی الاینده با تغییرات سرعت باد از رابط رگرسیون خطی و برای تایید فرضیات از ازمون آماری T-Test ( P<0.05 استفاده شد مقایسه میانگین غلظت آلاینده PM10 در مناطق مورد مطالعه نشان داد که درا یستگاه های سازمان محیط زیست آزادی بیشترین و بهمن کمترین و در ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا اقدسیه بیشترین و ژئوفیزیک کمترین آلودگی را داشتند