سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داوود راکی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دذفول شرکت توزیع نیروی برق اهواز
جمشید آقایی – دانشگاه شهید جمران اهواز استادیار گروهی مهندسی برق
محسن صنیعی – دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار گروه مهندسی برق

چکیده:

استفاده ازمنابع تولید پراکنده به عنوان یک تولید کننده توان کوچک به جهت اتصال به شبکه های توزیع وقرار گیری آن ها در کنار بارهای مختلف در چند سال اخیر درکشورهای مختلف دنیا رواج یافته است. از طرفی با روند رو بهرشد استفاده از این تولیدات، بررسی اثرات بکارگیری استفاده ازآن ها بر سیستم قدرت به خصوص شبکه های توزیع برق لازمو ضروری است. در این مقاله هدف، بررسی حفاظت شبکه هایو تأثیر گذاری آن بر DG توزیع شعاعی و حلقوی در حضورروی هماهنگی ادوات حفاظتی موجود در شبکه وبهینه یابی اش با توجه به آرایش موجود در شبکه، با در نظرگرفتن حفظ هماهنگی حفاظتی می باشد. در ابتدا یک شبکهو در ادامه آن یک IEEE توزیع شعاعی استاندارد ۳۳ شینهبررسی و DG را بدون حضور IEEE شبکه ۳۰ شینه حلقویهماهنگی حفاظتی تجهیزات موجود نظیر رله، ریکلوزر و فیوز، DG در این شبکه ها انجام و در ادامه با اضافه کردنهماهنگی های حفاظتی با در نظر گرفتن سطوح اتصال کوتاهبوجود آمده مورد بررسی قرار خواهیم داد. لذا با انجامشبیه سازی بر روی شبکه های مذکور با استفاده ازتأثیر حضور این منابع بر ،CYMTCC و ETAP نرم افزارهایهماهنگی ادوات حفاظتی به کار برده شده در آرایش هایبا توجه به آرایش DG مختلف شبکه و همچنین بهینه یابیموجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.