سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده:

موضوع هزینه و درآمد خانوار روستایی، به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر شرایط معیشتی خانوار و کیفیت زندگی ایشان ازاهمیت فراوانی در مطالعات روستایی برخوردار می باشد. تعادل بین هزینه و درآمد خانوار روستایی، موضوعی بوده که از گذشتههای دور تا کنون برای روستاییان مسالهساز بوده است، لذا فقدان مالکیت، عدم بازاریابی علمی و مناسب، بهره وری پایین بخش کشاورزی و… دلایلی هستند که از گذشته تا کنون در شکلگیری این بیتعادلی نقش داشته اند و موجب شده اند تا پیشی گرفتن هزینه به درآمد خانوار روستایی که به تازگی با گرایش به مصرفگرایی شهری، هزینه ها یشان نیز بیشتر شده است، زمینهساز بدهکاری دایمی خانوار روستایی گردد. در این پژوهش سعی براین است تا وضع موجود هزینه و درآمد خانوار روستایی در استان های مختلف کشور و نیز عوامل موثر در شکلگیری آن مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از آمارنامه های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه و درآمد خانوار روستایی در استان های مختلف تفاوت وجود دارد و عدم تعادل در توزیع منابع و تمرکزگرایی شدید از عوامل موثر در شکل گیری وضع موجود هستند.