سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا محتشم امیری – متخصص پزشکی اجتماعی وطب پیشگیری- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
حسین رحیمی کلامرودی – مسئول فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
پویا نقش پرور – پزشک عمومی- مرکز بهداشت شهرستان رشت
علی داودی کیاکلایه – پزشکی اجتماعی- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:

زمینه وهدف: تحلیل هزینه برنامه های مختلف مراکز بهداشتی و درمانی جهت برنامه ریزیهای بعدی و تعیین تعرفه واقعی خدمات وتخصیص منابع الزامی است.ازطرفی یکی از دغدغه های اصلی پس از اجرای بیمه روستائی وپزشک خانواده افزایش قیمت خدمات می باشد.این مطالعه باهدف تعیین هزینه های واحد وخدمات در سطح مراکز بهداشتی ودرمانی روستائی استان گیلان قبل وبعد از برنامه پزشک خانواده به اجرا در آمده است.مواد وروشها: در یک مطالعه قبل وبعد, از جامعه آماری شامل کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی روستائی استان گیلان ، تعداد ۴۱ مرکز روستائی به صورت تصادفی درسال ۴۸۳۱ و ۴۸۳۳ انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چکلیست استفاده گردیدکه اطلاعات جمع آوری شده در چک لیستهای مر بوط به هر قسمت وارد گردیده و در بخشهای هزینه های جاری) تعمیرات ساختمان, وسایل مصرفی, داروها, واکسنها, حقوق دریافتی پرسنل( وسرمایه ای) بهاء ساختمانها,وسایل نقلیه, لوازم ومواد غیر مصرفی( طبقه بندی شدند. اطلاعات جمع آوری شده وارد کامپیوتر شده واز نرم افزار آماریSPSS16برای تجزیه وتحلیل داده هااستفاده گردید. خوشبختانه برنامه پزشک خانواده تاثیر افزاینده در قیمت خدمات نداشته اما اعتبارات تخصیص داده شده دولتی برای هزینه های این مراکز کافی نبوده که احتمالا برروی کیفیت خدمات موثر است. همچنین تحقیقات مشابه در سایر نقاط کشوربخصوص در مورد کیفیت خدمات توصیه می گردد