سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رکسانا شریفیان – استادیار، فناوری اطلاعات بهداشتی درمانی، معاونت پژوهشی، دانشگاه علو
زهرا گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،
عفت محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزش

چکیده:

افزایش روزافزون هزینه های بهداشتی و درمانی توجه بیشتر در بکارگیری خدمات پزشکی مقرون به صرفه را ضروری می سازد.سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکیبه عنوان بخش مهمی از فناوری تصویربرداری دیجیتالو از اجزای بسیار مهم بخش رادیولوژیدر سرتاسر جهان ویکی از مهمترین خدمات پزشکی مقرون به صرفه معرفی می شود. بررسی اثربخش بودن استفاده از این سیستم با هدف کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و دقت در تشخیص، کاهش ضریب خطاهای پزشکی و افزایش رضایت بیماران، انجاممطالعات متعدد در این زمینه را ملزم می سازد.مطالعه حاضر نیز در همین راستا برای بررسی هزینه اثربخش بودن این سیستم درمراکز بهداشتی درمانی صورت گرفته است.این مقاله از دسته مطالعات مروری است که با بهره گیری از مطالعات اینترنتی و کتابخانه ای، به تبیین نتایج ارزیابی اقتصادی از سیستم پکس و اثربخش بودن آن در بیمارستان ها پرداخته است.نتایج به دستآمده از این مطالعه حاکی از آن است که بکارگیری سیستم پکس با منافع و هزینه های حاصل از آن با بحث های فراوانی همراهمی باشد. به طوری که در برخی از بیمارستان ها این سیستم بسیار اثربخش بوده و منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و دقت در تشخیص پزشکی و افزایش رضایت بیماران شده است و در برخی دیگر از بیمارستانها افزایش هزینه ها و مقرون به صرفهنبودن اجرای این سیستم را در پی داشته است. در ایران هم هنوز دستورالعمل جامع و زیرساخت های کافی برای اجرای اینسیستم وجود ندارد.متفاوت بودن نتایج بدست آمده از هزینه اثربخش بودن سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکی ، انجام ارزیابی اقتصادی از این سیستم در بیمارستان ها را به عنوان امری اجتناب ناپذیر روشن می سازد. همچنین می بایست به دلیل الگوهای تشخیصی متفاوت و عدم دسترسی یکسان به منابع در بیمارستان های مختلف ، ارزیابی هزینه اثربخشی از سیستم پکسدر بیمارستان ها به صورت جداگانه انجام گیرد.