سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا سلامت – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ابوالفضل فراهانی – استادتمام دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی هدف و انگیزه مشتریان از شرکت در باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهرگرگان انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ۹۱/۵۶تعیین گردیده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی شهر گرگان بودند که دست کم شش ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند. نمونه آماری ۷۵۵ نفر از مشتریان بودند ) ۱۳۰ مرد و ۱۱۰ زن( که بطور تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و در آمار استنباطی از آزمون کای اسکور برای آزمون فرضیهها و در سطح معناداری ۰/۰۵استفاده شد. اختلاف معنیداری بین دو گروه مردان و زنان از لحا هدف و انگیزه آنان از شرکت در باشگاه های بدنسازی وجود داشت ، که هدف مردان بیشتر آمادگی جسمانی ۳۰/۹% و قهرمانی ۲۱/۱% بود ولی هدف زنان از شرکت درباشگاه ها سلامتی ۷۴درصد و کنترل وزن ۷۴درصد و آرامش سازی ۴۲/۸% و اجتماعی شدن ۲۷/۹% بود .