سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین شریفی فر – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیایان، ایران

چکیده:

برای مطالعه ی هدرروی خاک زمین های کشاورزی و پیش بینی میزان خاک ازدست رفته ی ناشی از فرسایش آبی برای سالهای آینده و همچنین اتخاذ روشهای مدیریتی لازم جهت به حداقل رساندن عوامل از بین برنده ی زمین های بارور، فرآیند تخریب خاکهای کشاورزی بر پایه ی مدلی هیبریدی، متشکل از شبکه های عصبی و سیستم هوشمند، در مدل ImpelERO شبیه سازی شده، که در آن اعمال مدیریتی لازم برای حفاضت از خاک نیز پیش بینی شده است. در این مطالعه که در منطقه ی بسطام در شمال شهرستان شاهرود انجام شده، منطقه ای به وسعت تقریبی ۴۳۲۰۰ هکتار برای استخراج پارامترهای ورودی مدل مورد مطالعه قرار گرفت. میزان هدررفت خاک برای واحدهای اراضی در هر سال و همچنین برای افق های زمانی ۲۰۲۰، ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ میلادی، از نتایج مدل به دست آمد. با توجه به تفاوت در برخی پارامترهای ورودی مدل در واحدهای مختلف اراضی، کلاسهای فرسایش پذیری متفاوتی برای واحدهای مختلف اراضی منطقه توسط مدل به دست آمد. نوع اطلاعات و نتایج حاصل از این مدل، در برنامه ریزی مهار فرسایش و جلوگیری از کاهش باروری خاکهای کشاورزی، بسیار مفید فایده به نظر می رسد.