سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شمسی پور – دانشکده مهندسی وعلم مواد ، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز ، ایران
رسول امینی – دانشکده مهندسی وعلم مواد ، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز ، ایران
محمد غفاری – دانشکده مواد ، دانشگاه بیلکنت ،آنکارا ،ترکیه
مرتضی علیزاده –

چکیده:

دراین تحقیق آلیاژحافظه دار Fe-Mn-Si با استفاده ازپودرهای عنصری باخلوصبالا به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید شد. از مخلوط پودری در زمان های مختلف آسیاب کاری نمونه گیری انجام شد.ترکیب شیمیایی آلیاژ توسط آنالیز فلورسانس پرتوایکس XRF) و همچنین بررسی ساختاری توسط آنالیز پراش اشعه ایکسXRD) صورت پذیرفت. آنالیز ریز ساختاری و بررسی اندازه ی ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) و همچنین میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM) انجام شد. نتایج نشان دهنده تولیدوافزایش درصدبالایی از فاز آمورف و سپس تولیدفاز مارتنزیت وآستنیت از فاز فریت می باشد. همچنین بر طبق نتایجSEM اندازه ی ذرات ترکیب تولیدی در طول فرایند ابتداکاهش و درزمانهای بالاترافزایش یافته است. وجود فاز کریستالی و آمورف در مخلوط پودری توسط نتایجTEM اثبات شد.