سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی سیدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

دراین مطالعه میزان نیروی کششی ویژه تراکتور مسی فرگوسن درسه عمق ۱۰و۱۵و۲۰ سانتیمتر برثانیه اندازه گیری و ثبت گردید دراین بررسی با استفاده از آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار درسه تکرار پارامتر نیروی کششی مورد ارزیابی قرارگرفت سپس نیروی کششی ویژه محاسبه شد نتایج بدست آمده نشان داد که عامل عمق شخم اثرمعنی داری برمقاومت کششی ویژه درسطح احتمال ۱ درصد دارد که با افزایش عمق شخم میزان نیروی کششی افزیاش و نیروی کششی ویژه کاهش می یابد درعمق شخم ۲۰ سانتیمتر میزان حداکثر نیروی کششی تراکتور ۱۲/۹۷ کیلونیوتن و درهمین عمق میزان حداقل نیروی کششی ویژه تراکتور برابر با ۷/۷۲ نیوتن برسانتیمتر مربع می باشد همچنیندرعمق شخم ۱۰ سانتیمتر میزان حداقل نیروی کششی تراکتور ۱۰/۱۱ کیلونیوتن و درهمین عمق میزان حداکثرنیروی کششی ویژه تراکتور برابر با ۱۱/۲۲ نیوتن برسانتیمتر مربع میب اشد باتوجه به نتایج آزمایش فوق برای کاهش نیروی کششی عمق شخم ۱۰ سانتی متر و همچنین برای کاهش نیروی کششی ویژه عمق شخم ۲۰ سانتیمتر پیشنهاد می شود.