سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج رحمانی – استادیار پژوهشکده حمل ونقل
وحید میرحاجی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

نحوه عملکرد شمعها در هنگام وقوع زلزله یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر پاسخ لرزه ای سازه ها می باشد. عملکرد شمعها در خاک های روانگرا بسیار پیچیده تر از عملکرد شمعها در خاکهای غیرروانگرا است زیرا در این حالت، علاوه بر سازه از طرف خاک نیز تحت بارهای دینامیکی متفاوتیقرار گرفته، مقاومت و سختی خاک در طول زمان در اثر رفتار غیر خطی خاک و افزایش فشار آب حفره ای، کاهش می یابد. در این مطالعه با استفاده از فرمولاسیون همبستهu  p حاکم بر محیط متخلخل اشباع و مدل رفتاری Dafalias Manzari2004 موجود در نرم افزار OpenSeesPL 0.8.0 به بررسی رخداد پدیده روانگرایی پرداخته می شود. براساس نتایج، می توان نتیجه گرفت که شرایط گیرداری سرشمع ضخامت لایه روانگرا و فرکانس تحریک ورودی از اصلی ترین پارامترهای تأثیرگذار بر پاسخ لرزه ای شمعهای قرار گرفته در خاک روانگرا بوده و روانگرایی در ترازهای بالاتر یعنی و نیز در محل هایی که شتابهای حداکثر رخ می دهد بیشتر از بقیه نقاط دامنه مورد مطالعه می باشد.