سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید حشمتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیرعباس کمان بدست – استادیار دانشگاه آزاد اهواز
علی عصاره – مربی دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

دراین تحقیق اثرات افتادگی سطح آب برنیروهای هیدرواستاتیک وارد برپوشش کانالها و همچنین تاثیر اندرکنش خاک با مصالح تسلیح را برتنشها و نیروهای وارد بربدنه و پوشش یکی از کانالهای اصلی انتقال آب خوزستان AMC واقع درغرب شهرستان اهواز با مشخصات عرض کف ۱۰متر و ارتفاع آب ۶متری با شیب ۱/۵:۱ بررسی شد دراین راستا با استفاده از نرم افزار PLAXIS جهت مدلسازی کانال و ازمصالح ژئوگرید بعنوان مسلح کننده کانال استفاده گردید نتایج بررسی ها نشان داد استفاده ازدولایه مسلح کننده به طولهای ۱۰و۱۵متر به فاصله عمودی ۰/۵متری ازیکدیگر دربدنه کانال نسبت به سایرحالات قرارگیری ازنظر تعدادلایه ها کمترین تنشها و جابجایی ها را درسطح بدنه و پوشش کانال داشته است.