سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا نجاتخواه معنوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گر
ندا بهشتی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گر
فرناز رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گر

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تغییرات نیترات،فسفات و برخی عوامل فیزیکی وشیمیایی pH دما وشوری ) ازفروردین ماه تا شهریورماه سال ۱۳۸۷ بصورت ماهانه انجام شد . نمونه برداری از آب دریاچه خزر در سواحل جنوب شرقی درهفت ترانسکت شامل ۵۶ ایستگاه عمق و درآب های سطحی ، عمق ۵ و ۱۰ متر صورت پذیرفت .دراین بررسی میانگین و انحراف معیار عوامل فیزیکوشیمیا یی ،نشان دهنده میزان ،دما۴/۷۲ ± ۲۶/۹۱ درجه سانتی گراد شوری ۲/۳۳±۸/۶۴ قسمت درهزار pH 0/079±۸/۶۹ ، نیترات ۰/۱۶۱±۰/۶۱ میل یگرم برلیتر و فسفات ۰/۱۱±۰/۱۷ میلی گرم بر لیتر می باشد. بیشترین میزان غلظت نیترات و فسفات در خرداد ماه ۲/۳ و ۱/۳ میلی گرم بر لیتر بود کمترین آن ۰/۱ و ۰/۰۱ میلی گرم بر لیتر در اواخر تیرماه بدست آمده است. از نظر مکانی ایستگاه دوم خزر آباد در عمق ۱۰ متر حداکثر تراکم نیترات ۱/۳میلی گرم بر لیتر در فصل تابستان و ایستگاه اول خواجه نفس در لایه های سطحی حداکثر تراکم فسفات را ۰/۹۶ میلی گرم بر لیتر در فصل بهار نشان داده است.