سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور ترابی – کارشناس تغذیه

چکیده:

به منظور بررسی نیازهای غذایی خربزه براساس تجزیه شیمیایی بوته و میوه خربزه آزمایشاتی در سال ۱۳ه۹۰ در بخش تحقیقات ازمایشگاه شرکت کاوندیش شیمی کرمان انجام شد تیمارهای موردبررسی این آزمایش غلظت و وزن عناصر موجود در اجزای مختلف میوه و بوته خربزه و همین طور خصوصیات فیزیکی ظاهری میوه خربزه و بررسی اسیدیته شوری و درصد مواد جامد درعصاره میوه خربزه می باشد همه تیمارهای فوق در دو گروه خربزههای مرغوب و نامرغوب با ۵ تکرار بررسی شد آنالیز بوته ها نیز با سه تکرار انجام شد. با توجه به اطلاعات به دست آمده از بررسی این خصوصیات مقدار لازم هریک از عناصر غذایی برای به دست آوردن خربزه مرغوب محاسبه و با مقدار این عناصر برای داشتن همان مقدار خربزه نامرغوب مقایسه شد و در نهایت نیاز غذایی خربزه براساس تجزیه شیمیایی آن بررسی و محاسبه شد. به منظور نیاز غذایی خربزه براساس تجزیه شیمیای ی تعداد ۵ نمونه خربزه مرغوب و ۵ خربزهنامرغوب تهیه و خصوصیات کیفی آهری و خصوصیات شیمیایی آن ها اندازه گیری و بررسی شد معیار برای مرغوب یا نامرغوب بودن خربزه بازار پسندی آن بود.