سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
عباس احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

گسترده ترین توده جنگلی استان مرکزی را گونه بادام کوهی Amygdalus scoparia به خوداختصاص میدهد این گونه دارای ارزشهای زیست محیطی حفاظتی خوراکی و صنعتی می باشد دراین مطالعه نیازهای رویشگاهی و پراکنش بادام کوهی در منطقه قوچک دلیجان مورد بررسی قرارگرفت و فاکتورهایی نظیر میانگین ارتفاع و میانگین قطر تاج درهر پلات زادآوری و شادابی و مساحت تاج درپلات و نیز عوامل محیطی مثل خاک و جهت دامنه ارزیابی گردیدند نتایج بدست آمده درخصوص خاک رویشگاه بادام کوهی حاکی از وجود بافت خاک شنی – لومی و لومی و به ندرت لومی – رسی غیرشورب ود میانگین کل تعداد پایه بادام کوهی ۲۷۶ اصله درهکتار بوده و تعداد پایه درهکتار درجهت جنوب با ۴۷/۸۷ اصله درپلات بیشتر ازسایر جهات بوده است درجهت های شمال و شرقی وضعیت شادابی و رویش رشد قطرتاج و ارتفاع نسبت به جهات جنوبی و غربی بهتر بود بدترین شرایط رویشی شادابی کمتر درجهت غربی دیده شد حداکثر زادآوری دردره های شمالی و حداقل آن مربوط به یال جنوبی بود.