سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد
وحید روحی – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور مدیریت بهینه باغ، اطلاع از سرعت رشد و نمو گیاه از موارد باغداری محسوب میگردد. سرعت رشد گیاهان از زمان کاشت تا براشت بهشدت به عوامل محیطی وابسته است. اگر چه عوامل محیطی مختلفی بر گیاه مؤثرند اما درجه حرارت از جمله عوامل اولیه مؤثر بر رشد بوده و هر گونه نموی در گیاه به طور قابل ملاحظهای تحت تأثیر آن قرار میگیرد. یکی از کاربردهای مؤثر درجه حرارت برای جلوگیری از سرمازدگی شکوفهها و زمان رسیدن میوهها، واحد حرارتی یا درجه روز میباشد. با توجه به آمار هواشناسی، درجه روز تجمع یافته برای چندرقم بادام محاسبه گردید. زمان تشکیل گل، تشکیل و رسیدن میوه ارقام بادام شامل: سنگی، سفید، ربیع، مامایی و شاهرودی مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به محاسبات و آنالیزهای انجام شده از بین ارقام نامبرده بادام شاهرودی مناسبترین رقم برای منطقه سامان میباشد چرا که این رقم با گلدهی دیرتر نسبت به ارقام دیگر از گزند سرما در امان میباشد.