سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه پورمحمدی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه یزد
محمدحسن رحیمیان – کارشناس ابیاری و زهکشی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

در تحقیق حاضر به بررسی برآورد تبخیر و تعرق مرجع و تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه گندم تحت سناریوهای انتشار گاز های گلخانه ای در دشت ازادگان در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ میلادی پرداخته شد به این منظور ابتدا با استفاده از روش هارگریوز – سامانی تبخیر و تعرق مرجع ایستگاه بستان در دوره پایه ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ تعیین شد سپس بهکمک مدل خروجی مدل چرخش عمومی جو HadCM3 تحت دو سناریوی انتشار گاز های گلخانه ای B2,A2 به شبیه سازی تبخیر و تعرق مرجع ایستگاه بستان در دوره اتی پرداخته شد داده های این دو سناریو یا همان اجزای تبخیر و تعرق مرجع شامل دمای کمینه و دمای بیشینه بودند که برای استفاده در ایستگاه موردمطالعه کوچک مقیاس شدند. سپس با استفاده ازدو پارامتر ذکر شده تبخیر و تعرق مرجع سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۹ منطقه محاسبه شد. با توجه به ضریب گیاهی گندم نیاز آبی این دو گیاه در دوره پایه و آتی محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفت.