سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی پیرسته انوشه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رضا مرادی طالب بیگی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
ارمین ساعد موچشی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

خشکی مهمترین عامل محدودکننده عملکرد محصولات کشاورزی در جهان است. برای بررسی تاثیر مرحله تنش، هیبرید و برهمکنش آن ها بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، پژوهشی در قالب طرح کرت های یک بار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال ۱۳۸۷ طراحی و اجرا شد. فاکتور اصلی تنش خشکی (بدون تنش، تنش در مراحل رشد رویشی، گلدهی و پرشدن دانه) و فاکتور فرعی هیبرید ذرت (هیبریدهای۷۰۴ ، ۳۷۰ ، ۵۰۴ ، ۶۴۷ و ۶۶۶ بود. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر کاهنده تنش بر عملکرد دانه در مرحله گلدهی و پرشدن دانه، بر وزن هزار دانه در مرحله پرشدن دانه، بر دانه در بلال در مرحله گلدهی و بر روز تا رسیدگی در مرحله رویشی بود. همچنین هیبرید ۷۰۴ بیشترین عملکرد، تعداد دانه در بلال و روز تا رسیدگی و هیبرید ۶۴۷ بیشترین وزن هزار دانه را داشت. بهطور میانگین تنش خشکی حدود۳۶/۷۹ درصد کاهش عملکرد را در پی داشت. با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که اگرچه تنش خشکی در همه مراحل رشدی ذرت کاهش عملکرد را به دنبال دارد و لذا برای جلوگیری از خسارات اقتصادی حتی المکان باید از بروز تنش خشکی اجتناب کرد، لیکن در شرایط محدودیت منابع آب می توان با چشم پوشی از آبیاری در مرحله رشد رویشی و پذیرفتن اندک کاهش در عملکرد ذرت، آبیاری را به سایر محصولات اختصاص داد