سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حکیمه آب رخت – کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی کارشناس پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده:

اعتیاد یک پدیده چند بعدی خطرآفرین و فعلی ناهنجار از نظر اجتماعی است که بیش از پیش سلامت فردی و اجتماعی را مورد تهدید میدهد سوء مصرف مواد امروزه بین گروه های مختلف افراد بخصوص نوجوانان شیوع یافته و همچنان که سن ابتلا پایین آمده است فراوانی آن رو به تزاید می باشد درایران که جوان گرایی چهره ای جدید از این پدیده مخرب را به نمایش گذاشته است منشا بسیاری از جرایم مثل قتل، تجاوز، دزدی و غیره و حوادث نابهنجار اجتماعی گردیده است انگیزه مبارزه و انتخاب برنامه های مناسب پیشگیری را در قالب یک ضرورت مطرح می نماید. آموزشهای پیش گیری از اعتیاد باید بصورت مستمر و پیاپی باشد تا نتیجه مطلوب را بدهد تنها با استمرار و تکرار مداوم این آموزه هاست که می توان جوانان را در برابر خطرات اعتیاد واکسینه کرد هدف از این مطالعه سنجش نیازهای آموزشی و تعیین استراتژی مناسب و موثر برای انتقال آموزش به دختران ۱۲-۱۴ ساله بوشهری پیرامون آگاهی نسبت به مواد مخدر است.