سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا موسوی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور عجب شیر
علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشکین شهر

چکیده:

سیب زمینی یکی ازمحصولات مهمغذایی کشورمان می باشد با وجود نوسان درتولید این محصول تولید کنندگان را با مشکلات زیادی درتولید و فروش مواجه ساخته است برای بالا بردن کارایی و دانش تولید کنندگان و بهبود وضعیت تولید و فروش برگزاری برنامه های آموزشی و انتقال اطلاعات مفید درزمینه تولید ضروری می باشد اولین مرحله در طرح ریزی برنامه های آموزشی فهم نیازهای آموزشی است بنابراین ارزیابی این نیازها قبل از برنامه ریزی و اجرای برنامه ها ضروری است براین اساس این تحقیق به بررسی نیازهای آموزشی سیب زمینی کاران درزمینه تولید سیب زمینی م ی پردازد و به روش توصیفی همبستگی انجام شده است جامعه آماری تحقیق سیب زمینی کاران هستان دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۸۰ نفر از میان آنها برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند براساس نتایج تحقیق میان سن میزان سود میزان عملکرد سابقه کاشت سیب زمینی و سطح زیرکشت پاسخگویان با نیازهای آموزشی آنها در زمینه تولید سیب زمینی کاشت داشت و برداشت و پس از برداشت رابطه معنی داری مشاهده نگردید مهمترین مشکلات آنها نوسان قیمت محصول بازاریابی و فروش محصولات تهیه کودهای شیمیایی بود براساس نظر پاسخ گویان فصل زمستان به عنوان مناسب ترین زمان برای آموزش و روش حضور مروج درمزرعه به عنوا موثرترین روش موزشی شناخته شدند.