سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صادق فیض الهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مهران
علیرضا شیرمحمدی – مدرس دانشگاه پیام نورایلام

چکیده:

مدیریت تهیه و توزیع حوادث یکی از مهمترین شاخه های مدیریت بحران و حوادث است که از اهمیت زیادی درزمینه رشت های مدیریت برخوردار است درتحقیق حاضر به بررسی نیازمندیهای مدیریت تهیه و توزیع لجستیک اضطراری حوادث غیرمترقبه بعنوان یکی از شاخه ها ی مدیریت بحران و حوادث و همچنین رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت احتمالی پرداخته شده است تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است که دربخش اول به بررسی نیازمندیهای مدیریت تهیه و توزیع لجستیک اضطراری با استفاده ازنظرات مدیران و کارشناسان ستاد حوادث می پردازد که گردآوری اطلاعات آن ازطریق پرسشنامه و تجزیه وتحلیل اطلاعات آن ازطریق آزمون کای مربع X2 انجام شده است اما دربخش دوم زیرمعیارهای مدیریت تهیه و توزیع لجستیک اضطراری با توجه به نظر مدیران ارشد ستادحوادث رتبه بندی می شود که برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه مقایساتزوجی استفاده شده است و جهت اولویت بندی معیارها از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده گردیده است.