سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین زمانی – کارشناس ارشد پترولوژی، کارشناس ارشد بازرسی و نظارت بر آبهای زیرزمینی،
محمد محجوب – کارشناس ارشد شم یی تجز ه ی، کارشناس ارشد کنترل کیفی منابع آب، وزارت نیرو
فرهاد الیانی – دکتری ژئوشم یی و کانیشناسی، عضو ه أ یت علمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه ب

چکیده:

نقش تحقیقات در حیات بشری، واقعیتی انکارناپذیر است. بدون انجام هر نوع پژوهشی، دستیابی به آنچه که امروزه به عنوان دستاورد انسان در حیطه علوم و فناوری مطرح است، بعید مینماید. به دلیل وجود تفاوت و شکاف عمده بین پژوهشهای صورت گرفته و نیازهای سازمانهای مختلف، سازماندهی تحقیقات در حیطه یک موضوع کلان، غیرقابل اجتناب است. این مهم، نیازمند نیازسنجی پژوهشی بوده که تا حدودی از اتلاف زمان و هزینههای غیرضروری جلوگیری میکند. نیازسنجی به طور کلی شامل سه مرحله است که در ابتدای آن، نیازهای پژوهشی یک سازمان با هدف دستیابی به بیشترین موضوعات تحقیقاتی، گردآوری میگردد. مرحله بعد، انتخاب و رتبهبندی این موضوعات است که تحت عنوان اولویتبندی پژوهشی بیان میشود. نهایت امر، فراهم کردن بستری جهت جذب و تخصیص منابع مالی برای عملی نمودن این اولویتهاست.