سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیمدل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود،

چکیده:

تونل انتقال آب سبزکوه با طول حدود ۱۱ کیلومتر و قطر حفاری ۴/۵ متر، به منظور انتقال آب از رودخانه سبزکوه به سد چغاخور مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه بخش عمدهای از مسیر تونل از میان سنگهای رسوبی و آبدار با روباره زیاد میگذرد، طبقه بندی و بررسی نگهداری اولیه توده سنگهای مسیر تونل ضرورت دارد. در این مقاله جهت طبقهبندی تودهسنگهای مسیر تونل از طبقهبندیهای ژئومکانیکی RMR و شاخص تونلسازی در سنگ، Q استفاده شده است. پارامترهای ژئومکانیکی توسط گمانههای اکتشافی، آزمایش های صحرایی، آزمونهای آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزا RocLab و قضاوت مهندسی تعیین شده است. در نهایت به بررسی وضعیت پایداری تونل مذکور با روش VNIMI پرداخته شده و پس از ارائه کلاس نگهداری لازم، این روش با روشهای تجربی RMR و Q مورد مقایسه قرار گرفته است.