سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین قره بیگلو – دکتر و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ع
داوود ابراهیم پور – دانشجوی دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تب
بهنام شادی دیزجی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد عجب شیر، عجب شیر،

چکیده:

موضوع مقاله حاضر بررسی نگرش گروه های مختلف نسبت به عملکرد وضع موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر در سال ۹۰-۱۳۸۹ می باشد. هدف از انجام این بررسی ترسیم سیمای مدیریتی این دانشگاه در ابعاد آموزشی، پژوهشی، عمران، اداری و مالی و دانشجویی و شناسایی نقاط قوت و ضعف این سازمان علمی و همچنین شناخت عامل مؤثر بر چنین وضعیتی بوده است. برای کسب شناخت از وضعیت موجود واحد عجب شیر پرسش نامه های خاص برای واحدهای ا داری این واحد جهت ترسیم امکانات و فعالیت های موجود تهیه شده و برای بررسی نظرات افراد و گروه های مرتبط با این واحد، پرسش نامه های خاص برای چهار گروه آماری شامل دانشجویان، اعضائ هیئت علمی، مدیران ارشد (اعضای هیئت رئیسه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر و اعضای شورای ا داری شهرستان عجب شیر طراحی شده است تا با بررسی ابعاد مختلف م وضوع، شناختی جامع از موضوع بررسی به عمل آید. در این تحقیق از جامعه آماری دانشجویان این واحد ۳۱۳ نفر، اعضای هیئت علمی ۵۰ نفر، اعضای شورای اداری شهرستان ۲۰ نفر و نیز مدیران ارشد واحد ۸ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و نظرات آنها در رابطه با عملکرد این واحد مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر بخشی از مسائل و مشکلات این واحد برون سیستمی بوده و بخشی نیز درون سازمانی است. برای رفع موانع و مشکلات درون سامانی، بالا بردن سطح علمی و آموزش اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان این واحد ضروری است. ج هت مساعد نمودن زمینه برای فعالیت های علمی این واحد جلب حمایت و مشارکت گروه های مختلف مردم، مدیران اجرایی شهرستان و مسئولین شورای اداری امری ضروری به نظر می رسد. این امر با سرمایه گذاری فرهنگی و جلب اعتماد مردم و متقاضیان تحصیل نسبت به کیفیت علمی رشته های دانشگاهی می تواند راهکار خوبی باشد.