سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه عرفانی – دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست
رضا عرب نخعی – کارشناس ترویج کشاورزی، جهاد کشاورزی زهک

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل نگرش کشاورزان سیستان نسبت به عملیات بیابان‌زدایی (نهالکاری و مالچ‌پاشی) دراطراف روستاها و مزارعشان انجام شد. روش انجام تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۵۷۲۰ کشاورز بود که از این تعداد ۹۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی به عنوان نمونه‌ آماری بدست آمد که جهت اطمینان بیشتر از نتایج ۱۱۲ نمونه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوی آن توسط پانل متخصصان بررسی شد و اصلاحات لازم انجام پذیرفت. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه مقدار ضریب اعتبار آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که نشان دهنده پایایی قابل قبول ابزار پژوهش بود. یافته‌های توصیفی نشان داد که بیشتر کشاورزان (۴/۵۵ درصد) دارای نگرش مساعد نسبت به عملیات بیابان‌زدایی می‌باشند. تحلیل همبستگی نشان داد بین متغیرهای درآمد حاصل از کشاورزی و سابقه مالچ پاشی با نگرش کشاورزان به ترتیب در سطح ۱ و ۵ درصد ارتباط معنی‌داری وجود دارد. مقایسه نگرش کشاورزانی که اراضی اطراف روستاهای آنها مالچ پاشی شده و کشاورزانی که اراضی اطراف روستاهای آنها مالچ پاشی نشده توسط آزمون من ویتنی بررسی گردید که اختلاف معنی‌داری را در سطح ۵ درصد نشان داد.