سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم باغبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
سعید محمدزاده – استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی اهواز
احمدرضا عمانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نگرش کارشناسان کشاورزی نسبت به کشاورزی پایدار می باشد. این تحقیق با روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری آن متشکل از کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان است که به روش سرشماری انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه و در فاصله زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ گردآوری شده است. نتایج نشان داد که برآیند نگرش کارشناسان مورد مطالعه به کشاورزی پایدار خنثی با اندکی تمایل نسبتاً مثبت است. با اینکه رابطه بین ویژگی های فردی و حرفه ای کارشناسان با نگرش آنها نسبت به کشاورزی پایدار معنی‌داری نشد اما بین دانش و نگرش آنها به کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بنابراین مراکز آموزش عالی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی بایستی راهبرد دانش افزایی در زمینه کشاورزی پایدار را در سرلوحه برنامه های آموزشی رسمی و غیر رسمی خود قرار دهند.