سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیبه یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
طاهره غفاری – کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی
جواد خلعتبری – دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
الهام کمرانیان زاده – دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

با اشاره به اینکه درانسان ابتدا نگرش و بعدعلاقه بوجود می آید وسپس علاقه به گرایش و گرایش به عمل تبدیل می شود از این منظرپژوهشگران آن را زمینه سازرفتار میدانند هدف ازمطالعه حاضر بررسی وضعیت نوع نگرش افراد نسبت به سیگارکشیدن است که دربین دانشجویان انجام شده است روش پژوهش حاضر به شکل مقطعی و توصیفی صورت گرفته است حجم نمونه شامل ۳۰۴ نفر میباشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد ازمقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن شوروهمکاران ۲۰۰۰ استفاده شد نتایج نشان داد که ۱۴٫۵ درصد از دانشجویان سیگاری و ۸۵٫۵ درصد از آن ها غیرسیگاری بوده اند وجو دتفاوت معناداردرنگرش نسبت به سیگارکشیدن دو گروه از دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری تایید گردید همچنین دررابطه با جنسیت نیز این تفاوت معنادار اماری مشاهده شد