سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر ابراهیمی مدیسه – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- مدیریت کشاورزی
احمدرضا عمانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی نگرش مرتعداران شهرستان بهبهان در زمینه حفاظت از پوشش گیاهی مراتع می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق با تعداد ۲۳۰۰۰ نفر کلیه دامداران شهرستان بهبهان می باشند که تحت عنوان بهره برداران از مراتع از آن ها یاد می شود. تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کرجی و مورگان ۳۲۰ نفر می باشند. بر اساس مشخصات جامعه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. برای گردآوری دادها از پرسشنامه استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه از پانل متخصصان، و به منظور تعیین پایایی از ۰ محاسبه گردید. برای تجزیه و / ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب حاصل برای تمام بخش های پرسشنامه ۷۵ تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی (میانگین، میانه، نما، واریانس و انحراف معیار) و ضریب همبستگی، از آماره های تحلیلی شامل رگرسیون چندگانه و آزمون های ناپارامتری اسپیرمن و کای اسکویر استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که یک رابطه ی مثبت و معنی دار بین سابقه کار بهره برداران، روش تأمین آب بهره برداران، آگاهی بهره برداران، مشارکت در کارهای گروهی روستا، شرکت در کلاس های آموزشی، قرق و نوع تعلیف دام ها در سطح۰/۰۱ و همچنین روش های نوین دامپروری، در سطح۰/۰۵ ۰ با نگرش بهره برداران به مراتع وجود دارد