سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه نوری پورلیاولی – دانشجوی دکترا مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران
مسعود حجازی – استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان،ایران

چکیده:

مقدمه و هدف: سوء مصرف مواد پدیده ای مزمن است که آسیب های فراوان جسمی، روانی، اجتماعی و خانوادگی را به دنبال دارد، به طوری که شخص مبتلا را دچار افت جدی در کنش های فردی و اجتماعی می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی نگرش مذهبی و سلامت روان در معتادین شهر قزوین می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع عالی مقایسه ای بوده و جامعه ی آماری شامل کلیه ی معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قزوین می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۸۷ نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه ی تصور از خدای مارکن، پرسشنامه سلامت روانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سلامت روانی، نوع نگرش مذهبی معتادین تفاوت معنی داری وجود داشته است. با توجه به یافته های این پژوهش، می توان کارگاه هایی جهت ارتقای سلامت روان افراد معتاد برگزار نمود.