سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد متائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت، قائمشه
احمد احمدپور – دانشیار دانشگاه مازندران گروه حسابداری، بابلسر، ایران
روح الله تبریزی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از اواخر سال ۱۳۸۹، ضرورت تعیین اثرات اجرای این قانون بر بخش صنعت احساس گردید. هدف از این پژوهش بررسی آثار ه دفمندسازی یارانه ها بر صنایع غذایی آسیب پذیر مازندران در ارتباط با متغیرهایی چون قیمت تمام شده، مزیت رقابتی، کیفیت و بهره وری بوده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه مدیران صنایع غذایی تأثیر پذیر مازندران است که تعداد آنان در حدود ۶۰ نفر می باشد. بر اساس جدول مورگان، نمونه آماری این تحقیق ۴۵ نفر تعیین شد. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه ۵ درجه ای لیکرت با هدف اندازه گیری ۴ متغیر پیش گفته، در قالب ۲۰ گویه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS برابر ۰/۷۸۴ محاسبه شد و در سنجش پرسشهای پژوهش، از آزمون فرضیه t تک نمونه ای استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که هدفمند سازی یارانه ها بر کا هش قیمت تمام شده، ایجاد مزیت رقابتی، بهبود کیفیت و ارتقاء بهره وری بطور معناداری مؤثر بوده است.