سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی موحد – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید چمران
صدیقه دولتشاه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

امروزه از گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه ی اقتصادی اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان یاد می شود به همین دلیل مسئولان شهری و امور گردشگری سعی در ارتقا و گسترش آن دارند دراین میان نقش مدیران به عنوا ن تصمیم گیران و تصمیم سازان اهمیت بسیاری دارد این پژوهش درصدد بررسی نقش مدیریت در توسعه گردشگری شهر خرم آباد است روش پژوهش دراین تحقیق توصیفی – پیمایشی است و نوع پژوهش کاربردی – نظری می باشد برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و در تجزیه و تحلیل داده های کمی از روشهای استنباطی و نرم افزار spss استفاده شدها ست.