سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه عموزاده – دانشگاه پیام نور
سیمین شمس – دانشگاه آزاد اسلامی
ایوب گراوند – دانشگاه پیام نور
بهمن غلامی –

چکیده:

پژوهش حاضربا هدف بررسی نگرش فارغ التحصیلان دانشاهی نسبت به کارافرینی انجام شده است روش تحقیق دراین پژوهش ازنوع پیمایشی و جامعه آماری آن فارغ التحصیلان دانشگاهی شهرستان کوهدشت می باشد که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی با حجم ۲۰۰ نفر انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط حلقه اندیشمندان و پایایی آن با استفاده ازآلفای کرونباخ تایید شد نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای مهارت های کارافرینی انگیزه های درونی فارغ التحصیلان دانشگاهی برداشت ذهنی از جذاب بودن کارافرینی خودکارامدی انتظار خلاقیت و هنجاراجتماعی با نگرش فارغ التحصیلان دانشگاهی به کارافرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین متغیر انگیزه بیرونی با نگرش فارغ التحصیلان دانشگاهی به کارافرینی رابطه معنی داری وجود ندارد و این فرضیه تایید نمی گردد.