سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلین رخشانی پور – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

درحال حاضر یکی از موانع فراروی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی که از مهمترین عوامل موثر درتوسعه هرجامعه به شمار می روند فقدان تجربه کافی دربکارگیری اموخته های دانشگاهی درعرصه عمل می باشدو لازم است برای مقابله با این معضل شرایط کسب مهارت و تجربه کاری برای انان فراهم گردد کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان یک ابزار نسبتا جدید و موفق از ظرفیت ها و قابلیت های زیادی برای ایجاد یا ارتقا مهارتهای حرفه ای و فنی آنان برخوردار است بنابراین آگاهی از دیدگاه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی کارورزان درمورد این طرح حائز اهمیت می باشد این مقاله علمی پژوهشی حاصل تحقیقی است که با هدف کلی بررسی نگرش فارغ التحصیلان بخش کشاورزی کارورزان استان خراسان جنوبی نسبت به طرح کارورزی صورت گرفته است این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است جامعه آماری شامل ۵۳۲ نفر فارغ التحصیل بخش کشاورزی کارورز بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۸۴ نفر مشخص گردید که جهت افزایش درصد اطمینان به ۳۰۰ نفر افزایش یافت و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتسابی نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید.