سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین علی بیگی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی مطالعات اقتصا
سهیلا پورجاوید – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف کلی بررسی نگرش رایانهای کارشناسان ترویج شرکتهای خدمات مشاوره ای شهرستان کرمانشاه، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارشناسان ترویج شرکت های خدمات مشاورهای شهرستان کرمانشاه( N=85 ) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان( ۱۹۷۰ )، ۷۰ نفر تعیین گردید. از روش نمونه گ ی ری تصاد فیطبقه ای(برحسب دهستان مح ل خدمت کارشناسان ترویج شرکتهای خدمات مشاورهای شهرستان کرمانشاه) بهره گرفته شد. از مقیاس ایرانی نگرش نسبت به کامپیوتر(یغمایی و یغمایی ، ۱۳۸۵ ) برای سنجش نگرش کارشناسانترویج استفاده شد. به منظور اطمینان از روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه، از پانل متخصصان و به منظور برآورد پایایی ۱ پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهرهگرفتهشد. یافتهها حاکی از آن است که، نگرش کاملاً منفی در کارشناسانترویج اصلاً وجود نداشته ، ۹/ ۷۲ درصد دارای نگرشرایانهای مثبت و ۳/ ۱۴ درصد نیز از نگرشرایانهای کاملاً مثبتی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که ۳۳ درصد تغییرات متغیر وابسته(نگرشرایانهای) توسط دو متغیر تجربه ی رایانهای و میزان استفاده از رایانه در طول سال تبیین میشود. با توجه به نتایج، ارائهی آموزشهای رایانهای مناسب سبب افزایش تجربهی رایانهای کارشناسانترویج شده و بالتبع نگرشرایانهای آنان را نیز مثبتتر خواهدنمود.