سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس رحمتی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدیه تویسرکانی – کارشناس ارشد مشاوره خانواده

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط دانشگاه با والدین درابعاد زندگی تحصیلی و اجتماعی آنان دردوراندانشجویی بود جامعه آماری دانشجویاندوره کارشناسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان درسال تحصیلی ۸۸-۸۷ N=148I40 و تعداد نمونه با استفاده از جدول کریکل و مورگان ۳۷۰ نفر و با روش نمونه گیری دردسترس تعیین گردید ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه نگرش سنج محققساخته شامل ۲۰ جمله یا اظهاریه با پایایی ۰/۸۲ بود داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون t تحلیل شد نتایج نشان داد که نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط والدین با دانشگاه مثبت است ودخترها نسبت به پسرها نگرش مثبت تری نسبت به ارتباط والدین و دانشگاه دارند وضعیت تاهل و یا نوع پذیرش دانشجو شبانه یا روزانه تاثیری درنوع یا شدت نگرش آنها ندارد همچنین تفاوتی بین نگرش دانشجویان نسبت به لزوم رابطه والدین و دانشگاه دردو سطح تحصیلی و اجتماعی وجود ندارد.