سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نعمت اله شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-آموزش کشاورزی دانشگاه تهرا
روناک عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی دانشگاه رازی

چکیده:

این تحقیق به روش توصیفی-پیمایشی با هدف کلی، بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به کارآفرینی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان رشته ها کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بودند (۸۲۶=N) که تعدا ۱۸۳ نفر از آنان بر اساس جدول بارتلت با روش نمونه گیری ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی صوری آن با استفاده از نظر استادان و دانشجویان دکتری گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه تایید گردید. جهت تعیین اعتبار (پایانی) پرسشنامه مذکور از ضریب الفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن ۰/۷۹ به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS تحت ویندوز استفاده گردید. بر اساس سافته ها نگرش کارآفرینی بیش تر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در حد متوسط برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد که بین نگرش کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب سن اختلاف معنی داری وجود دارد، ولی بر حسب جنس و رشته تحصیلی اختلاف معنی داری بین نگرش کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه مشاهده نشد.