سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینای همدان
هادی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش بهره برداران منابع طبیعی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی می باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه بهره برداران شهرستان همدان تشکیل می دهند که از بین آن ها ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بوده است، روایی صوری ابزار تحقیق توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار تعدادی از بهره برداران قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید، که مقدار ۸۱ درصد به دست آمد که رقم قابل قبولی است. داده های تحقیق پس از استاندارد سازی با استفاده آزمون آماری مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد در مجموع نگرش بهره برداران شهرستان همدان نسبت به حفاظت از منابع طبیعی در حد متوسط است