سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ویدا زراوشانی – کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
سلمان شیخی – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای
مرتضی امینی – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای
عیسی محمدی زیدی – استادیار گروه بهداشت عمومی

چکیده:

در محیط های کاری کارکنان خدمات بهداشتی- درمانی وجود خطرات شغلی نظیر خطرات شیمیایی، روانی، اجتماعی، فیزیکی و بیولوژیکی آسیب های جدی را به کارکنان وارد کرده و مشکلات فراوانی را برای آنان بوجود می آورد. ارزیابی نگرش ایمنی کارکنان و اجرای آموزش های ایمنی مدون می تواند به عنوان یکی از مراحل کنترل مدیریتی، در راستای کاهش حوادث، اعمال نا ایمن و خطاهای انسانی و نیز اثر بخشی در هزینه ها به کار رود. لذا پژوهش حاضر در راستای بررسی نگرش ایمنی کارکنان اتاق عمل شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید.