سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی – دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد ، یزد
سیدحسین قاضوی – دانشجوی دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد ، یزد
ابراهیم روشن قیاس – دانشجوی دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد ، یزد

چکیده:

هدف کلی از این تحقیق بررسی نگرش کارکنان شرکت نخ آفتاب یزد نسبت به فرهنگ ایمنی میباشد. که در آن رابطه عوامل جمعیت شناختی کارکنان با نگرش به فرهنگ ایمنی بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی که به صورتمیدانی و از طریق پیمایش انجام یافته است ضمنا، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرهنگ ایمنی محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن تاییدگردید.( ضریب پایایی ۰/۷۴۲۰ برآورد شد) جامعه آماری کارکنان شرکت شرکت نخ آفتاب یزد ونمونه آماری از طریق روش تصادفی نسبی انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزارspssو تکنیکهای آماری از قبیل آزمونT و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام پذیرفت. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که نگرش کارکنان شرکت نسبت بهفرهنگ ایمنی منفی میباشد و رابطه بین تحصیلات با نگرش به فرهنگ ایمنی تاییدگردید. ضمنا ربطه بین وضعیت قوانین و مقررات ایمنی، آموزش و صلاحیت، وضعیت حوادث و سوانح و نگرش به فرهنگ ایمنی معنادار بود