سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناهید مظلوم – کارشناس ارشد روانشناسی
سحر پاک – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
آتنا دادگری – کارشناس ارشد روان پرستاری
مریم صفری – دانشجوی کارشناسی پرستاری

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور مقایسه نگرشهای ناکارامد راهبردهای مقابله ای و تاب آوری دربیماران مبتلا به فشارخون و افرادعادی شهرمیبد انجام شد پژوهش حاضرازنوع پژوهش همبستگی می باشد جامعه آماری شامل کلیه مراجعان مبتلا به فشارخون بیمارستان شهرمیبد و افراد عادی بود نمونه این پژوهش شامل ۱۱۶نفر ۶۸بیمار مبتلا به فشارخون و ۵۸فرد عادی بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید دراین پژوهش ازپرسشنامه سبکهای مقابله لازاروس و فولکمن ۱۹۸۴ تاب آوری کانر و دیویسون و مقیاس نارساکنش وری نگرش ۱۹۷۸ استفاده شد نتایج حاصل نشان داد که بین مقابله مساله مدار و تاب آوری دربیماران مبتلا به فشارخون r=0/44 , درسطح p=0/01 , درافراد عادی همبستگی r=0/41 ,وجود دارد که درسطح p=0/03 معنی دار میب اشند همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد بین دو گروه ازنظر ناکارامد f=1/11 تفاوت وجود دارد که با توجه به نتایج نگرش ناکارامد درافراد دارای فشارخون بیشتر است.