سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم غفارزاده –

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرشهای فلسفی – تربیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان اهواز بود. پژوهش حاضراز نوع توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران دبیرستانهای دخترانه نواحی چهار گانه شهر اهواز بودکه در ۸۸ به تدریس مشغول بودند. به علت محدودیت های تحقیق و وسعت جامعه آماری، نمونه گیری تصادفی – سال تحصیلی ۸۹ طبقه بندی شده صورت گرفت. تعداد نمونه ۲۰۸ نفر متناسب با حجم انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه پاتریشا جرسین با عنوان، فلسفه تربیتی شما چیست؟جمع آوری شدند.این پرسشنامه چهار نگرش پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، وجودگرایی و بنیادگرایی را مورد آزمون قرار می داد. تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد، با توجه به اینکه از تعداد افراد شرکت کننده در آزمون بیشترین درصد ۴۲ %، به نظر می رسد که دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان اهواز / پاسخ ها مربوط به فلسفه ی پیشرفت گرایی با ۳ معتقد به فلسفه ی تربیتی پیشرفت گرایی بودند. همچنین کمترین درصد پاسخها مربوط به فلسفه ی پایدار گرایی با %۱۰/۶ بودند.