سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مولود رحیم زاده باجگیران – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
بهزاد تخم چی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی کرتین استرالیا
حسن آزاده منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سنگ منشا یکی ازعناصر اصلی سیستم هیدروکربوری است از این روجهت شناخت یک سیستم هیدروکربوری دریک منطقه لازم است نخست سنگ منشا و ویژگیهای آن بررسی گردد امروزه استفاده از دستگاه پایرولیز راک اول و نتایج حاصل از آن جهت تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوزه های رسوبیمتداول می باشد هدف از این مطالعه بررسی توان هیدروکربورزایی سازند Irwin River Coal Measuresدرغرب حوزه پرت استرالیا با استفاده از روش آنالیز راک اول ۶ است بدین منظور بررسی ژئوشیمیایی این سازند با استفاده از داده های بدست آمده ازپایرولیز انجام شد و نمودارهای لازم جهت تفسیر این داده های آنالیز رسم گردید بررسی تغییرات S1 دربرابر toc جهت اطمینان به برجا بودن نفت دراین سازند انجام شد و سپس نموددارهایی جهت تعیین نوع کروژن موجود درسازند و درنتیجه شناسایی هیدروکربور تولید شده درآن رسم گردید نتایج نشان میدهد که تیپ کروژن از نوع III,II بوده که البته نوع خاک کروژن تیپII با توان تولید نفت و گاز می باشد.