سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد سیبی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه
نصرت اله رأفت نیا – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محمد رضا آذرنوش – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

توسعه ی پایدار و اجرای بهینه ی طرح های جنگلداری مستلزم ایجاد ش بکه هایی از جاده های اصلی و فرعی می باشد . از طرفی احداث جاده در یک منطقهی جنگلی در واقع یک دخالت عمده در طبیعت دست نخورده و ناشناختهی جنگل بوده و منجر به بهم زدن تعادل طبیعی میشود. به همین خاطر شناخت و آگاهی از ویژگیهای زمین شناسی، شیب منطقه و خاک منطقهای که جاده از آن عبور های RR میکند از مهمترین عامل های مؤثر در اتخاذ تصمیم های مناسب به منظور کاهش هزینه های سنگین ساخت جاده و گزینش شیوه اصولی در نگهداری و نیز بازسازی راه های جنگلی میباشد. خاک عمده ترین مصالح ساختمانی راه های جنگلی بوده و در عین حال بس ر ت آن را تشکیل می دهد. به همین منظور در این بررسی بر پایه ی مسخصههای زمین شناسی، خاک شناسی، شیب، ارتفاع از سطح دریا و… با بهره گیری از قابلیت ها و امکانات GIS در منطقه ی جنگلداری سری هفت حوزه ی ۳۸ سردآبرود پرداخته شد و به واحدهای همگن از نظر شکل زمین تقسیم شدند. نتایج حاصل از تهیهی رقومی نقشهی خاک شناسی منطقه نشان داد که بیشترین و کمترین مساحت با مقادیر ۵۵/۶۸ و ۱۰ درصد کل سطح سری مورد مطالعه به ترتیب مربوط به مناطقی که دارای عمق خاک بیش از یک متر و عمق ۴۵-۴۰ سانتی متر بود.