سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مومن – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه تهران-پردیس
ناصر امام جمعه کاشان – استادگروه علوم دامی دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
سیدداوود شریفی – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

در این تحقیق نوع درصد اسیدهای چرب اشباع(SFA) و غیر اشباع(USF) در بره های خالص نژادهای شال و زندی بررسی شد. به جز اسید چرب غیر اشباع اولئیک اسید(C18:1) سایر اسیدهای چرب تفاوت معنی داری را در بین گروههای ژنتیکی نشان ندادند(۰۵/۰p> ). اما اندازه گیری اسیدهای چرب در چربی احشایی و دنبه نشان داد که تفاوت درصد اسیدهای چرب غیر اشباع پالمیتولئیک(C16:1)، اولئیک(۱۸:۱ C) و لینولنیک(C18:3) دارای تفاوت معنی دار می باشد(P<0/01).بطور کلی نتیجه شد که در چربی احشایی و دنبه تفاوت درصد کل اسیدهای چرب اشباع(SFA) و نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع(USF/SFA) دارای تفاوت معنی دار بوده(P<0/01) ولی تفاوت درصد مجموع کل اسیدهای چرب غیراشباع معنی دار نیست(۰۵/۰p>