سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد براتچی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن ثقفیان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله نوسان یک استوانه الاستیک در حالت ۲ بعدی و ۲ درجه آزادی توسط روش بر هم نهادن شبکه هادر جریان آرام با رینولدز ۲۰۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. نمودارهای جابجایی در جهت جریان، جابجایی عمود بر مسیر جریان، ضرایب لیفت و درگ برای فرکانس های طبیعی ( fn) مختلف بر حسب زمان رسم شده و مقادیر دامنه نوسان ضریب درگ (cd,amp )، دامنه نوسان استوانه در جهت جریان( x,amp)، جذر متوسط مربعات ضریب لیفت (cl,rms )، جذر متوسط مربعات جابجایی عمود بر مسیر جریان (y,rms )، متوسط ضریب درگ ( cd,av) و فرکانس ریزش ورتکس از استوانه (fs )، برای فرکانس های طبیعی مختلف سازه بدست آمده است. بررسی های ما نشان داد که در فرکانس های طبیعی که در حوالی فرکانس ریزش ورتکس از استوانه صلب (fs,s) قرار می گیرد، مقادیرcd,amp،x,amp، y,rmsوcd,avبه حداکثر مقدار خود می رسد و فرکانس ریزش ورتکس از استوانه تقریبا با فرکانس طبیعی سازه برابر می شود. البته هرچه فرکانس طبیعی سازه از فرکانس ریزش ورتکس از استوانه صلب فاصله می گیرد، انحراف از این حالت نیز بیشتر می شود. از این پدیده تحت عنوان soft lock in نام برده می شود.