سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
رقیه محمدزاده اصل – کارشناس ارشد سنجش از دور
رحمان سرمستی – کارشناس جغرافیای طبیعی
نوشین بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

چکیده:

ازنگاه اقلیم شناسی افت دمای هوا به نقطه صفر درجه سلسیوس و پایین تر از آن را یخبندان می نامند هدف تحقیق حاضر مطالعه نوسانات یخبندان و کاربرد نتایج آن برای تعدادی ازگیاهان زراعی و باغی شهرستان اردبیل می باشد بدین منظور حداقل دمای روزانه هوا طی دوره آماری ۲۰۰۸-۱۹۸۰ مورد استفاده قرارگرفت. با مبدا قرار داردن اول ژآنویه ۱۱ دی روزهای ژولیوسی آن محاسبه شد براساس آستانه های حرارتی صفر تا ۱/۵- درجه یخبندان ملایم ، ۱/۵-۳- درجه یخبندان متوسط و کمتر از ۳- درجه یخبندان شدید تاریخهای وقوع یخبندانهای پاییزه و بهاره استخراج شد. این داده ها با توزیع های مختلف برازش شد و توزیع پیرسون تیپ ۳ انتخاب گردید. یخبندان زودرس پاییزه و یخبندان دیررس بهاره در سه آستانه حرارتی با دوره های برگشت متفاوت محاسبه شد.