سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فروزان ارکیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رشته هوا شناسی
محمد مرادی – معاون مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور
ویکتوریا عزتیان – رئیس مرکز شیمی جو،ازن و آلودگی هوا،اداره کل هوا شناسی استان اصفهان
امیره باستان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

یکی ازمهمترین ابعاددرک تبادل بین پوش سپهروورودسپهر کاربرد آن درپیش بینی تغییرات آب و هوایی درسطح جهان می باشد امروزه با گسترش اطلاعات درمورد ردیابهای جوی میتوان درجهت افزایش دانش درزمینه تبادل بین پوش سپهر و وردسپهر بهره گرفت ازن درپوش سپهر درارتفاعی بیش از۲۰km تولید میشودتحقیقات سالهای اخیر نشانم یدهد که مقدار ازن کلی جو م یتواند دارایتغییرات معنیدار روزانه باشد که این تغییرات روزانه علاوه برعلل فتوشیمیایی می تواند علل دینامیکی را نیز دربرگیرد دراینجا ازطریق بررسی تاوایی پتانسیل روی سطوح همدرگاشت نقش نوسانات وردایست برروی غلظت ازن کلی بررسی میشود برای این کاربا استفاده از روشهای متداول عددی و بکارگیری داده های بایگانی NCEP/NCAR ابتدا تاوایی پتانسیل و مولفه قائم باد درروی سطوح فشاری مختلف محاسبه شد و سپس این کمیت ها به دستگاه مختصات همدرگاشت تبدیل گردید