سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق دهداربهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در کانالهای بزرگ آبیاری خصوصاَ در محل دراپ های عمودی و … که جت آب به صورت ریزشی واردحوضچه می شود و به کف و دیواره برخورد می کند ، باید عمق استغراق به گونه ای باشد که فشار وارده مینیمم باشد تا عمر مفیدوپایداری حوضچه وکانال افزایش یابد. لذادرتحقیق حاضربا استفاده از مدل آزمایشگاهی،توزیع نوسانات فشار،توسط فشارسنج های لوله ای (پیزومتر) وفشارسنج الکترونیکی در دیواره های جانبی، ناشی از برخورد جت پرتابه جامی شکل مورد بررسی واقع شده است.متغیرهای آزمایش عبارتند از: دبی ،سرعت پرتابه و عمق آب در حوضچه می باشند. نتایج بدست آمده نشان می دهد در نسبت (فرمول در متن مقاله ) جت با هسته و درنسبت فرمول در متن مقاله جت توسعه یافته تشکیل می شود و حداکثر مقدار Cp=0.83 می باشد کهY عمق استغراق دیواره جانبی وBj ضخامت جت در محل برخورد و Cp ضریب میانگین فشارهای دینامیکی می باشد که هرچه جت توسعه یافته تر باشد فشار کمتری وارد خواهد شد .