سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق دهداربهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور جلوگیری از هدررفتن آب سازه های انتقال باید به گونه ای ساخته شوند که از فرسایش و تخریب در امان بوده و انتقال آب را با مشکل روبرو نسازد د رتحقیق حاضر با استفاده از مدل ازمایشگاهی توزیع نوسانات فشار توسط فشار سنج های لوله ای پیزومتر و فشار سنج الکترونیکی در دیواره های جانبی ناشی از برخورد جت پرتابه جامی شکل مورد بررسی واقع شده است متغیرهای آزمایش عبارتند از : دبی، سرعت پرتابه و عمق آب در حوضچه می باشند نتایج بدست امده نشان میدهد که در نسبت (فرمول در متن مقاله) جهت با هسته و در نسبت (فرمول در متن مقاله) جت توسعه یافته تشکیل می شود و حداکثر مقدار Cp=0.83 میباشد که Y عمق استغراق دیواره جانبی و Bj ضخامت جت در محل برخورد ,Cp ضریب میانگین فشارهای دینامیکی می باشد که هرچه جت توسعه یافته تر باشد فشار کمتری وارد خواهد شد و فرسایش و تخریب کمتری در حوضچه پایین دست پرتابه جامی بوجود می آید.